VERKOOPSVOORWAARDEN

De prijs vermeld op het fiscale bandje, is de verplichte verkoopprijs aan de verbruiker. Onze facturen zijn betaalbaar contant behoudens tegenstrijdige bepaling, netto, zonder korting en zonder enige afhouding, in onze kantoren te Overijse. Elke factuur die niet binnen de vastgestelde termijnen is voldaan, zal een rente voor uitstel opbrengen tegen 12% en daarenboven zal de koper een verhoging van 15% van het factuurbedrag schuldig zijn, met een minimum van 124 EUR, bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling. Wij behouden ons het recht voor de leveringen te schorsen, wanneer de klant niet regelmating zijn facturen betaalt of geen voldoende waarborg meer biedt. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot betaling van het volledige factuurbedrag. Geen enkele klacht betreffende de kwaliteit of de hoeveelheid van de goederen wordt nog aanvaard 48 uur na de ontvangst ervan. Al onze handelsovereenkomsten worden verondersteld gesloten te Overijse. Het Belgisch recht is van toepassing. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd, zelfs in geval van veelheid van verweerders, van beroep in vrijwaring of in tussenkomst.